CREATIMAGE - Testimonials
  • Best designed professional photography-studio in Thailand :: BIGS VATCHARASITH - Photographer Bigs Vatcharasith
    ผมชอบบรรยากาศของสถานที่ อุปกรณ์ครบครัน ทำให้เวลาทำงานทุกอย่างมันง่ายและเร็วขึ้น
  :: คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง - Photographer คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง
    ช่วยเติมเต็มความหมายของคำว่า Creatimage ให้สมบูรณ์มากขึ้น :: กมล แสนทวีมณีรัตน์ - Photographer Assistant กมล แสนทวีมณีรัตน์
    สะดวก อิสระ มีพื้นที่ให้ทีมงานสามารถเนรมิตผลงานให้เป็นไปตามที่ตั้งใจ :: Chain Tana - Singer Chain Tana